Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

DESPLAÇAMENTS DE LES CORBES D 'OFERTA I DEMANDA

Desplaça el punt lliscant per observar el moviment de les corbes i l'efecte en l'equilibri del mercat.

LA CORBA DE DEMANDA

La corba de demanda, recta de demanda o funció de demanda és la quantitat que els consumidors d'un bé volen adquirir per cada preu del bé.

PENDENT DECREIXENT DE LA CORBA DE DEMANDA

La demanda té pendent decreixent, ja que normalment QUAN MÉS GRAN ÉS EL PREU, MENOR ÉS LA QUANTITAT que volen comprar els consumidors. La relació entre preu i quantitat demandada és INVERSAMENT PROPORCIONAL: quan el preu AUGMENTA, la quantitat disminueix.

FACTORS QUE FAN DESPLAÇAR LA DEMANDA

- Preferències dels consumidors - Renda dels consumidors - Canvis en el preu dels béns concurrents - variacions en el preu dels béns substitutius - variacions en el preu dels béns complementaris. - Tamany de mercat

LA CORBA D'OFERTA

La corba d'oferta o funció d'oferta és la relació entre els diferents preus d'un bé i les quantitats que els oferents estan disposats a oferir per cada preu.

PENDENT POSITIU DE LA CORBA D'OFERTA

La relació entre preus del bé i quantitat oferta és directament proporcional. Quant més elevat és el preu, major és la quantitat oferta.

FACTORS QUE FAN DESPLAÇAR LA CORBA D'OFERTA

- cost de producció - circumstàncies de la producció

EFECTES DELS DESPLAÇAMENTS DE LES CORBES EN EL PUNT D'EQUILIBRI

El punt d'equilibri és aquella combinació de preu i quantitat on, per aquell preu, la quantitat demandada és la mateixa que la quantitat oferta. Quan hi ha un desplaçament de les corbes, el punt d'equilibri canvia. Es produeix:  - UNA VARIACIÓ EN EL PREU D'EQUILIBRI (el preu augmenta o disminueix)     - UNA VARIACIÓ EN LA QUANTITAT D'EQUILIBRI (la quantitat augmenta o disminueix).