LES PARTÍCULES QUE NO ES TOQUEN

Tema/es:
Funcions
Demostra que dues partícules que es en en trajectòries definides per les funcions i no s'arriven a tocar mai i calcula'n la distància mínima a la que es poden trobar. enunciat del problema extret del curs" TODO GEOGEBRA PARA UNAS MATEMÀTICAS DINÀMICAS curs 2014
A la teva llibreta de treball fes els càlculs i la representacions corresponents i contesta a les preguntes. Clica a les caselles oportunes per anar visualitzant les respostes. Interpreta els resultats.