Формула за површину кружног исечка

Задатак 2

Који део круга је кружни исечак на слици означен црвеном бојом?

Који део круга је кружни исечак на слици означен зеленом бојом?

Површина кружног исечка зависи од полупречника круга на коме се тај исечак налази и од централног угла који му одговара. Уочавамо да је површина  исечка коме одговара централни угао мере 1° тристашездесет пута мања од површине одговарајућег круга. Дакле,                                                                           Ако је  површина исечка коме одговара централни угао мере 2°, онда је Уопште, површину P исечка коме одговара централни угао мере  израчунавамо по формули  Површина кружног исечка полупречника  коме одговара централни угао мере  изражене у степенима је

Задатак 3

Израчунај површину P кружног исечка полупречника r= 6cm , чији је централни угао .

Задатак 4

Израчунај површину дела са слике осенченог црвеном бојом