Uppskatta cirkelns area

Topic:
Area
Bilden visar en cirkel. Hur kan vi uppskatta cirkelns area utan att använda areaformeln för cirkeln? Klicka i "Visa trianglar". Nu visas först 4 trianglar som bildar en yta som cirkeln hamnar inuti. Trianglarnas area är alltså större än cirkelns area. Vi ser en röd triangel och tre genomskinliga trianglar. Dessa 4 trianglar är lika stora. Den röda triangelns baslängd och höjd visas. Prova nu att dra i glidaren "Ändra antalet trianglar". Ju fler trianglar vi skapar, desto närmare kommer trianglarnas area cirkelns area. Vi ska nu beräkna den röda triangelns area och trianglarnas sammanlagda area för varje antal trianglar vi ser. Vi gör en tabell! Rubrikerna i tabellen kan vara "Antal trianglar", "Den röda triangelns area" och "Trianglarnas sammanlagda area". Vilket tal kommer vi närmare och närmare ju fler trianglar vi visar? Varför detta tal?