Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Problema 3 PAU juny 2015 Matemàtiques CCSS. Sèrie 2

Considereu la funció a) Escriviu l’equació de la recta tangent a la gràfica de en el punt de tall amb l’eix de les ordenades. 

[1 punt]

b) Determineu els punts de la corba en què la recta tangent és horitzontal.

[1 punt]

Per resoldre el problema us podeu ajudar de la construcció. Això si haureu de resoldre algunes equacions i/o sistemes i repassar les funcions lineals.