CÁC DẠNG PHƯƠNG TRÌNH TIẾP TUYẾN

Author:
phuc hoa

TIẾP TUYẾN TẠI ĐIỂM CÓ HOÀNH ĐỘ Xo

TIẾP TUYẾN TẠI Yo ĐỐI VỚI HÀM ĐA THỨC

TIẾP TUYẾN TẠI Yo ĐỐI VỚI HÀM PHÂN THỨC

TIẾP TUYẾN VỚI HỆ SỐ GÓC CHO TRƯỚC (ĐA THỨC)

TIẾP TUYẾN VỚI HỆ SỐ GÓC CHO TRƯỚC (PHÂN THỨC)