Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

์NPS.MATH

เอกสารนี้สร้างขึ้นเพื่อพัฒนาตนเอง และพัฒนาการเรียนคณิตศาสตร์ เราจะพยายามทำให้ดีที่สุดค่ะ คณิต โนนป่าซาง

พื้นที่ผิวและปริมาตร ม.3 (ทรงกระบอก)