Monedes de Buffon

Si llancem a l'atzar una moneda de radi r damunt una superfície quadriculada per línies separades una distància a, llavors la probabilitat que la moneda talli una de les línies de la quadrícula és p=4r(a-r)/a². Hem de suposar que 2*r<=a (el diàmetre de la moneda és menor a la distància entre línies) Per traslacions, el problema es pot reduir a un únic quadre
Fixem la mida de la quadrícula, és a dir, la separació entre les línies: a Fixem el radi de la moneda: r Fem llançaments successius i observem si s'aplica la Llei dels grans nombres: la freqüència relativa del creuament de la moneda amb la quadrícula tendeix la probabilitat teòrica a mesura que el nombre de llançament creix