QPLL01N12

En tot trapezi, els quatre punts, els mitjos dels dos costats no paral·lels i els de les dues diagonals, estan sobre una mateixa línia paral·lela a les dues bases del trapezi; la distància entre els punts extrems és igual a la semisuma de les seves bases; la distància entre els dos punts intermedis és igual a la seva semidiferència.