РАЗЛИКА НА ВЕКТОРИ

Следи ги упатствата и обиди се да осознаеш како се одземаат вектори.
1. Како треба да се пренесе векторот а? 2. Како треба да се пренесе векторот b? 3. Дали векторите ги надоврзуваме ? (ако одговорот е НЕ тогаш објасни како) 4. И сега реши ја задачава: Нацртај два неколинеарни вектори а=3см и b=5cm и најди го векторот -разлика на овие два вектори.