نیمسازهای زاویه های مجاور متوازی الاضلاع

:نویسنده
setareh noorbakhsh
موضوع: چهارضلعی ها هدف: بررسی و محاسبه اندازه زاویه ی حاصل از برخورد نیمسازهای مجاور یک متوازی الاضلاع
شرح فعالیت: در متوازی الاضلاع ABCD نیمساز دو زاویه ی مجاور رسم شده است. برای دیدن محیط تعاملی، نرم افزار جاوا را از اینجا دریافت کنید. زاویه ی بین این دو نیمساز چقدر است؟ رأس های متوازی الاضلاع را جا به جا کنید. آیا همیشه نیمسازهای زاویه های مجاور متوازی الاضلاع بر هم عمودند؟ زاویه های C,B چه رابطه ای با هم دارند؟ نصفه های این دو زاویه چه رابطه ای با هم دارند؟ آیا می توانید با توجه به پاسخ پرسش های فوق برای عمود بودن نیسماز های زاویه های مجاور متوازی الاضلاع دلیل بیاورید؟