Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Surface Area and Volume of Cone

Definition of cone (सोलीको परिभाषा)

A pyramid having circular base is called cone. (बृतकार आधार भएको पिरामिडलाई सोली भनिन्छ ।)

Objectives (उदेश्य):

(i) To find the curved surface area of cone. (सोलीको बक्र सतहको क्षेत्रफल निकाल्न ।) (ii) To find the total surface area of cone. (सोलीको पुरा सतहको क्षेत्रफल निकाल्न ।) (iii) To find the volume of cone. (सोलीको आयतन निकाल्न ।)

Activities (क्रियाकलाप):

(1) Click on the Reset button. (Reset बटममा click गर्नुहोला ।) (2) Click on the "Next" button to see the solution of the question step by step. (प्रश्नको समाधान step by step रुपमा हेर्न "Next" बटममा click गर्नुहोला ।) (3) Click on the "Previous" button to see the previous step. (पहिलाको step हेर्न "Previous" बटममा click गर्नुहोला ।) (4) Click on "New Question" button for next question. (अर्को प्रश्न ल्याउन "New Question" बटममा click गर्नुहोला ।) (5) Two questions are given for evaluation, please tick the correct answer and then click on "Check Your Answer" button to check your answer. (मूल्याँकनको लागि दुइवटा प्रश्न दिइएको छ ठीक उतरमा चिन्ह लगाई "Check Your Answer" मा click गरेर आफनो उतर जाँच गर्नुहोला ।) (6) Move the cone with the mousse as needed. (आफनो आबश्यकता अनुसार माउसले सोलीलाई चलाउनुहोला ।)

Evaluation (मूल्याँकन):

1. If radius (r) = 3 cm and height (h) = 7 cm then which of the following is the volume of cone? (यदि अर्धब्यास (r)= 3 cm र उचाइ (h) = 7 cm भए सोलीको आयतन कति हुन्छ ?)

Select all that apply
  • A
  • B
  • C
  • D
Check my answer (3)

2. If radius (r) = 3 cm and slant height (l) = 7 cm then which of the following is the curved surface area of cone? (यदि अर्धब्यास (r)= 3 र छडके उचाइ (l) = 7 भए सोलीको बक्र सतहको क्षेत्रफल कति हुन्छ ?)

Select all that apply
Check my answer (3)