قضیه ی فیثاغورث (3)

:نویسنده
setareh noorbakhsh
توضیح: شکل زیر یک مربع است که داخل آن چهار مثلث زرد و یک مربع بنفش وجود دارد و می توان با حرکت دادن نقطه ی آبی رنگ مثلث ها را تغییر داد.
فعالیت: نقطه ی آبی را جا به جا کنید، ببینید چه اتّفاقی می افتد. 1. توضیح دهید حروف چه مفهومی را می رسانند. با جابه جا کردن نقطه ی سبز رنگ، روی تغییرات دقّت کنید. روی تغییرات به وجود آمده، فکر کنید! 2. و با توجّه به مشاهدات خود، از مساحت مربّع ساخته شده روی اضلاع مثلث قائم الزاویه چه نتیجه ای می گیرید؟