Дундажийн Z тест

Даалгавар

Том хотын оюутнуудын дунд унших сорилт явуулсан (дундаж оноо 100, стандарт хазайлт 12 оноо). Тухайн сургуулийн үлгэр жишээ 55 оюутны дундаж нь 96 оноо авсан. Is the mean score of the sample significantly lower than the mean score of the whole student population?

Та өөрөө хийж үзнэ үү.

Зааварчилгаа

1. Статистик цонхыг нээ.
2. Тестын жагсаалтаас Дундажийн Z тестыг сонго.
3. Нийт оюутнуудын дундаж Тэг таамаглал  оруул. 
4. Хоёрдогч таамаглалын сонголтуудаас   сонго.
5.Жишээ хэсэгт   , стандарт хазайлт   ,  түүврийн хэмжээ  гэж оруул.
6.Check the Result section in order to interpret the relevant parameter values for your statistical test.
Тайлбар: GeoGebra automatically calculates the standard error of the mean (SE), the z-score (Z), and the corresponding probability based on a normal distribution (P).

Дунджийн Z тест