Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Třída

Soustava dvou lineárních rovnic

Lineární rovnice F(x,y)=0 je obecnou rovnicí přímky v rovině.
  1. Pokud všechny přímky procházejí jedním bodem, má soustava právě jedno řešení.
  2. Pokud mezi přímkami existuje dvojice rovnoběžných přímek, soustava nemá řešení.
  3. Pokud všechny rovnice vyjadřují tutéž přímku, má soustava nekonečně mnoho řešení.
Soustava 1: 3x - y = 1 x - y = -1 4x -2y = 0 Matici soustavy převedeme ekvivalentními úpravami na horní trojúhelníkovou matici: odtud y = 2 a x - y = -1, tedy řešením je uspořídaná dvojice (1,2). Soustava 2: 3x - y - 1 = 0 3x - y + 3 = 0 odtud 0y=-4, soustava nemá řešení Soustava 3: x - y = -1 3x - 3y = -3 Rovnice jsou lineárně závislé, řešením je jednoparametrický systém (t, t+1), .

Řešení soustavy dvou lineárních rovnic o dvou neznámých

2x - y + 5 = 0 4x - 2y + 10 = 0

Zde označte odpověď
  • A
  • B
  • C
  • D
Check my answer (3)