Problema 653

Dades del problema

El segment AB és un diàmetre d’una circumferència. El segment CD és una corda d’aquesta mateixa circumferència. El segment AF és perpendicular a la corda CD. Elsegment BG és perpendicular a lacorda CD.
Image

Propietat a comprovar

La longitud del segment CG és igual a la longitud del segment DF:

Eines del GeoGebra proposades

Toolbar Image Circumferència donats el centre i un punt per on passa  Toolbar Image Punt en un objecte   
Toolbar Image Recta   Toolbar Image Intersecció   Toolbar Image Recta perpendicular  Toolbar Image Segment Toolbar Image Longitud, perímetre o distància