Različiti oblici jednačine prave

Prava je određena dvema različitim tačkama. Dve različite tačke određuju jednu i samo jednu pravu. Opšti oblik jednačine prave glasi: ax +by +c =0 a,b,cR i važi : a2 + b2 0 Ovim oblikom mogu se opisati sve prave u ravni. Eksplicitni oblik jednačine prave glasi: y = kx + n k,n R, k je koeficijent pravca i važi : k = tg , pri čemu je ugao koji prava zahvata sa pozitivnim delom x-ose,a n je tačka u kojoj prava seče y-osu. Ovim oblikom ne mogu se opisati sve prave u ravni. Prave paralelne y-osi su oblika : x = x0 .
Jednačine prave kroz dve tačke A (x1,y1) i B(x2,y2) : y - y1 = (x - x1) Ovim oblikom ne mogu se opisati prave koje su paralelne y-osi, one su oblika x = x0.

Koji oblik jednačine prave omogućava opisivanje bilo koje prave u ravni?

Uključite sve točne odgovore
  • A
  • B
  • C
Provjeri moje odgovore (3)