Corba d'escalfament i diagrama de fases

En aquesta construcció s'estudia l'escalfament d'1 kg d'aigua, a la pressió d'1 atm, des de -40 ºC fins a 140 ºC, a partir de la corba de l'escalfament i del diagrama de fases. Per a poder tenir una visió global del diagrama de fases, aquest no s'ha representat en l'escala correcta.