Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

TRANSLACIÓ

Translació segons un vector

Una translació és un moviment directe (conserva l'orientació) i isomorf (no canvia la forma de les figures). Una translació de vector  és un moviment que transforma cada punt P del pla, en un altre punt P' de manera que el vector  és igual al vector  .