ترکیب محورهای تقارن

:نویسنده
setareh noorbakhsh
:موضوع
تقارن
در شکل زیر سه روباه را می بینید که از ترکیب محورهای تقارن به وجود آمده اند و می توان با حرکت دادن نقطه های آبی واقع در شکل حالت تقارن ها را تغییر داد..
فعالیت: با کشیدن اجزایی از شکل، که قابلیت جا به جایی دارند، مفهوم ترکیب محورهای تقارن را تجربه کنید. مشاهدات خود را توضیح دهید. 1. چه رابطه ای میان سه تصویر روباه وجود دارد؟ 2. ترکیب دو تقارن متوالی، معادل چه حرکت دیگری است؟ با تغییر نقطه ی سبز رنگ، حدس خود را امتحان کنید.