آزمون بین المللی

:نویسنده
setareh noorbakhsh
آزمون بین المللی Timss در شکل رو به رو اندازه زاویه "س م ن" برابر 70 درجه ، اندازه زاویه "د م ب" برابر 60 درجه و اندازه زاویه "ب م ن" برابر 100 درجه است.