Gdje će kuglica pasti?

Autor:
nedeljko

Upute za rad

Visinu kosine možete mijenjati pomoću vertikalno obojanog klizača, a visinu stola upisivanjem u tekst okvir h0. Animaciju pokrećete klikom na gumb >, zaustavljate klikom na || a klikom na |< vraćate ju na početak. Klikom na potvrdni okvir staza možete vidjeti stazu po kojoj se kuglica giba. Brzinu koju je kuglica imala neposredno prije pada dobijete klikom na potvrdni okvir brzina na stolu, a vrijeme za koje je s ruba stola pala na pod i domet klikom na odgovarajuće potvrdne okvire. Klikom na mjerenje možete izmjeriti domet kuglice. Trenje i otpor zraka zanemarujemo.