Гүүгэл анги
GeoGebraГеоГебра анги

Зөв гурвалжины талбайг PA, PB, PC зайнуудаар олох

АВС зөв гурвалжны дотор орших Р цэгээс гурвалжны оройнууд хүртлэх зай АР=6, BP=8, CP=10 бол энэ гурвалжны талбайг ол.

Чиглүүлэгч мөрийг тоглуулаарай.