Нэг хувьсагчийн анализ-Статистик үзүүлэх

Даалгавар

Өгсөн өгөгдлийн нэг хувьсагчийн анализ, статистик утгуудыг хүснэгтэнд харуул.

Зааварчилгаа

1.Toolbar ImageХулгана ашиглан А баганы тоо агуулсан бүх нүднүүдийг идэвхижүүл.
2.Toolbar ImageНэг хувьсагчийн анализ хэрэгслийг сонгоод Өгөгдлийн Анализ цонхонд диаграмыг харуул.
3. Toolbar Image Статистик мэдээллийг үзүүлийг сонгоод параметр статистик өгөгдлийг харуул.

Та өөрөө хийж үзнэ үү.

Статистик утгуудын тайлбар

ТодорхойлолтТомъёо
nЭлементийн тоо
ДундажЭлементүүд арифметик дундажийг тооцоолно.
Стандарт хазайлтыг тооцоолно.
sСтандарт хазайлтыг тооцоолно.
Бүх элементүүдийн нийлбэрийг тооцоолно.
Бүх элементүүдийн квадратын нийлбэрийг тооцоолно.
MinБүх тооны хамгийн бага утгыг илэрхийлнэ.
Q1Бага, дөрөвны нэг утгыг үзүүлнэ. Тайлбар: Өгөгдлийн хамгийн их нь 75%, хамгийн бага 25% тусгаарлана.
МедианӨгөгдсөн олонлогийн дундаж утгыг илэрхийлнэ.
Q3Их, дөрөвны гурав утгыг үзүүлнэ. Тайлбар: Өгөгдлийн хамгийн их нь 75%, хамгийн бага 25% тусгаарлана.
MaxБүх тоонуудын хамгийн их утгыг илэрхийлнэ.

Байгуулалтын бичлэг.