Parametarska jednadžba pravca

Izvod jednadžbe

iz čega slijedi parametarski oblik jednadžbe: , . Eliminiramo li parametar dobijemo kanonski oblik jednadžbe pravca: .

Zadatci

  1. Odredi prametarsku jednadžbu pravca koji prolazi točkom i čiji je vektor smjera .
  2. Predstavljaju li jednadžbe , i , isti pravac?
  3. Odredi prametarsku jednadžbu pravca iz zadatak 1. uzevši za vektor smjera jedinični vektor vektora .