Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

سوال امتحانی پر تکرار

سوال امتحانی پر تکرار هدف: استفاده از ویژگی زاویه نیم صفحه در حل مسئله استفاده از قضیه مجموع زوایای داخلی مثلث در حل مسئله شرح فعالیت در این فعالیت تعاملی به بررسی یکی ازمسئله های کتاب و که در آزمون های مختلفی آمده است، پرداخته ایم . در این مثلث "الف ب ج" را مشاهده می کنید. در فعالیت های گذشته به این مسئله پی بردید که مجموع زوایای یک مثلث 180 درجه می باشد. هم چنین در فعالیت دیگری با زاویه نیم صفحه آشنا شدید. حال با توجه به این اطلاعات خود، اندازه زاویه الف را برای این فعالیت محاسبه کنید. پس از به محاسبه اندازه زاویه، جعبه کنار گزینه "اندازه زاویه الف" که به رنگ قرمز در فعالیت آمده است، کلیک کنید تا تیک کوچک داخل آن مشاهده شود، با فعال شدن این جعبه پاسخ مسئله در کنار زاویه نمایش داده می شود، حال می توانید پاسخ به دست آورده خود را با جواب صحیح مسئله بررسی کنید. این باربا کلیک بر جعبه کنار گزینه "اندازه زاویه الف" پاسخ مسئله را پنهان کنید. روی لغزنده "زاویه" کلیک کرده و مقدار زاویه "ب" را تغییر دهید. مسئله را در حالت های مختلف بررسی کنید و اندازه زاویه الف را برای مثلث های مختلف به دست بیاورید. دقت داشته باشید که شما در هر مرحله می توانید با جا به جا کردن رئوس الف و ب اندازه اضلاع مثلث را جا به جا کنید، در حالی که اندازه زاویه ثابت مانده است.