Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Angles Adjacents

Un parell d'angles adjacents dibuixats per treballar aquest concepte geomètric. Fem variacions en els angles i juguem amb l'opció de mostrar etiqueta per estimar la mesura dels angles o calcular un dels dos ja que la suma ha de ser 180º.