Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

בניית דלתון קמור וקעור

בניית דלתון קמור וקעור

בנית דלתוןהמשימה לקוחה מתוך "מתמטיקהמשולבת" לכיתה ט' עמ' 316 משימה 4 בניה של דלתון.       להלן תיאור הבניה: מעתיקים את האלכסון המשני (קטע a) בונים אנך אמצעי לאלכסון המשני. מסמנים נקודה על האנך ומעתיקים עליו קטע באורך b. מסמנים את נקודות החיתוך של המעגל והאנך. מחברים את הקודקודיים מהאלכסונים וקיבלנו דלתון.   **אם נגרור את נקודה C  נקבל דלתונים רבים המתאימים לנתונים. במשימה זו התלמידים מתבססים על המשפט "מרובע שאלכסוניו מאונכיםזה לזה ואחד מהם חוצה את השני הוא דלתון.