Poliedros regulares

Tetraedro

Hexaedro (ou cubo)

Octaedro

Dodecaedro

Icosaedro