VELOCITAT I ACCELERACIÓ

Un cos que inicialment està en repòs es projectat en línia recta des de un punt A després de t segons de moviment, la distancia en metres del punt A a la que es troba el cos ve donada per la funció Representa la funció interval [1, 5] Determina la distància després de 2 segons. Calcula la velocitat del cos en l’instant t=2 seg Calcula l’acceleració del cos.