مفهوم حرکت افقی نمودار یک تابع قدر مطلقی

:نویسنده
mardookhi javad
برای درک بهتر حرکت افقی نمودار توابعی به صورت y=|x-a| این صفحه به گونه ای طراحی شده است که که میتوان با تغییر a حرکت نمودار را به صورت شهودی مشاهده کرد
دانش آموزان برای مشاهده نحوه حرکت نمودار بر روی a کلیک کرده و آن را حرکت دهید تا یه صورت شهودی تغییرات را مشاهده کنید. مردوخی