Integraalin määritelmä

Määritettäessä funktion [i]f[/i] ja [i]x[/i]-akselin väliin jäävän alueen kokoa voidaan sitä approksimoida funktion suurimman ja pienimmän arvon avulla tutkittavalla alueella.  Kuten kuvastakin nähdään, arvio on erittäin karkea. Arviota voidaan kuitenkin parantaa jakamalla alue pienempiin osiin, joiden yhteenlasketut arviot (Riemannin summat) antavat paremman approksimaation alueen pinta-alaksi [br][br]   [math]\Large A=\sum_{k=1}^n f(\xi_k)\Delta x_k,[/math][br]   [br][br]missä [math]\Large f(\xi_k)[/math] on funktion arvo välin keskipisteessä ja [math]\Large\Delta x_k[/math] on välin pituus. [br]  [br]Mitä pienempiä osavälit ovat, sitä parempi approksimaatio saadaan. Kun osavälit ovat äärimmäisen pieniä (eli välejä on ääretön määrä), pinta-ala voidaan määrittää raja-arvona [br]  [br] [math]\LARGE A=\lim_{n \rightarrow \infty}\sum_{k=1}^n f(\xi_k)\Delta x_k.[/math][br]    [br]  [br]Tälle kyseiselle raja-arvolle käytetään lyhennettyä merkintää [br][br]  [math]\LARGE \int_a^b f(x)dx,[/math][br][br]missä [i]a[/i] on välin alaraja ja [i]b[/i] on välin yläraja. Näin määriteltyä integraalia kutsutaan Riemann-integraaliksi. [br]  [br][size=150][color=#0000ff][u]Määritelmä[/u]: Funktiota [/color][i][color=#0000ff]F[/color][/i][color=#0000ff] sanotaan funktion [/color][i][color=#0000ff]f[/color][/i][color=#0000ff] integraalifunktioksi, jos [math]\large \textcolor{blue}{ F'(x)=f(x)}[/math] koko funktion [/color][i][i][color=#0000ff]f[/color][/i][/i][color=#0000ff] määrittelyjoukossa. [br][/color][/size]  [br]Integrointi ja derivointi ovat toisilleen käänteisiä operaatioita edellisen perusteella. Integroimisen voi helposti tarkistaa derivoimalla, koska derivaatan pitäisi olla alkuperäinen funktio. Integraalifunktio ei kuitenkaan välttämättä ole yksikäsitteinen, sillä[br] [br] [math]\Large D\left [ F(x)+vakio\right ]=F'(x)+0=f(x)[/math]. [br][br]Integraalifunktiota kutsutaan myös nimillä [color=#0000ff]antiderivaatta, primitiivi ja kantafunktio[/color]. [br]  [br]Funktion [i]f[/i] integraalifunktio [i]F[/i] merkitään  [br][br] [math]\LARGE \textcolor{blue}{F(x)=\int f(x)dx.}[/math] [br][br]Merkintä dx kertoo, että integrointi suoritetaan muuttujan [i]x[/i] suhteen. Merkintää dx on käytettävä niin kauan, kunnes varsinainen integrointi on suoritettu. [br]

Information: Integraalin määritelmä