جمع بردارها

:نویسنده
setareh noorbakhsh
:موضوع
بردارها
در شکل زیر دو بردار u و v را می بینید که می توان با حرکت دادن نقطه های آبی موجود در نوک ﭘیکان آن ها،در اندازه و جهت آن ها تغییر ایجاد کرد.
فعالیت: نقطه ی سبز رنگ را حرکت دهید و ببینید. نقاط آبی رنگ را جا به جا کرده، تا بردارهای u و v با مختصات (2و5-) و (7,0) تشکیل شود. 1. با حرکت دادن نقطه ی "روش اول" چگونگی جمع دو بردار را با این روش، توضیح دهید. 2. بار دیگر، با حرکت دادن نقطه ی "روش دوم" چگونگی جمع دو بردار را با این روش، توضیح دهید. با جا به جایی نقطه ی قرمز رنگ، مختصات بردارها را ببینید. 3. چه رابطه ای، میان مختصات بردارهای v ، u و v +u پیدا می کنید. برای پاسخ به سؤال موجود، بردارهای (2- و 3-) و (6-و 1) را در نظر بگیرید.