ШуТИМ боловсрол ба Робот техникийг сургалтанд ашиглах нь

Зохиогч:
Navchaa
Сэдэв: “ШуТИМ боловсрол ба Робот техникийг сургалтанд ашиглах нь” Илтгэгч: С.Батбаяр, Д.Алтанзавъяа                    МУИС, МКС, Мэдээллийн системийн тэнхимийн багш,                    ПХ-3 ангийн оюутан Хэзээ: 2013 оны 04 сарын 26-нд Хугацаа: 16.00-17.00 цаг Хаана: МУИС, МКС, 217 тоот Хураангуй: ШУТИМ бололвсролын нэг салбар болох робот техникийг сургалтанд ашигласнаар их дээд сургуулийн програм хангамж, техник хамгамжийн хичээл болон дунд сургуулийн математик, мэдээлэл зүй, физик, биологи гэх мэт хичээлийн хөтөлбөрт орсон зарим нэг сэдвүүдийг робот техниктэй уялдуулан холбох байдлаар хичээлийг сонирхолтойгоор оюутан сурагчдад заах арга үр дүнтэй байна. Мөн хичээлийг танхимын, он-лайн, виртуал орчинд хослуулан зааснаар оюутнуудын сурах идэвх, сонирхол буурахгүй юм.

STEM сургалтанд ашиглах нь

Image