Bevis av randvinkelsatsen och dess följdsatser

1. Välj bevis genom att dra i punkten hos den lodräta glidaren. 2. Markera en box i taget uppifrån. 3. Upprepa punkterna 1-2 för att se andra bevis. 4. Återställ vid behov fönstret till startläget med återställningsknappen i övre högra hörnet.

© Bo Silborn och Gleerups Utbildning AB