Өнцгийн чанарууд ба параллель шулуун-н хуулбар

Тодорхойлолт: Нэг цэгт эхлэлтэй хоёр цацрагаар хашигдсан хавтгайн хэсгийг өнцөг гэнэ. Цацрагуудын эхлэлийг өнцгийн орой , цацрагуудыг өнцгийн тал гэнэ. Өнцгийг латин цагаан толгойн 3 том үсэг эсвэл Грек цагаан толгойн жижиг үсгээр эсвэл оройн үсгийг ашиглан нэрлэж, тэмдэглэж болно. Өнцгийг мөн тэмдэглэж болно. Өнцгийг англиар degree хэмээн ихэвчлэн нэрлэдэг. Өнцгийг хэмжих хоёр нэгж байдаг. Энэ нь градус, радиан хоёр юм.
1. Мохоо өнцгийн гулгагчийг 91 дээр, хурц өнцгийг гулгагчийг 90 дээр байрлуулж хооронд үүсэх өнцгийг ажиглаарай. 2. Хэдэн градусын өнцөг үүссэн вэ?