Эллипсийн тодорхойлолт ба тэгшитгэл-н хуулбар

Зохиогч:
Amarzaya
Өгсөн A, B хоёр цэг хүрэх зайн нийлбэр тогтмол 2а байх цэгүүдийн олонлогийг эллипс гэж нэрлэдэг. А,В цэгүүдийг эллипсийн фокусууд гэж нэрлэдэг. Фокусуудыг дайрсан шулууныг х-тэнхлэг, фокусуудын дунджаас босгосон перпендикуляр шулууныг у-тэнхлэг болгон авсан координатын систем дээр А(c,0), B(-c,0) координаттай гээд тэмдэглэгээ ашиглавал эллипсийн тэгшитгэлхэлбэртэй болно.