Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

EI2. Khi quadrat 2/Taules creuades

Anàlisi de taules creuades

En el cas de variables qualitatives, per comprovar si dues variables estan relacionades es fa la prova de khi quadrat per taules creuades. (Llibre pàgina 182.) En l'exemple es tracta de verificar si hi ha relació entre el nivell d'estudis del conductor i el color del cotxe.
La hipòtesi nul·la és que no hi ha cap relació entre les dues variables. El valor de khi quadrat mesura la discrepància o allunyament de les freqüències observades respecte les esperades. Els graus de llibertat sempre són el nombre de files menys 1 pel nombre de columnes menys 1 (m-1)·(n-1), però els calcula el programa. El valor de P diu que un allunyament com aquest o més gran s'obté el 96,37% de les vegades, per tant no és prou petit com per rebutjar la hipòtesi nul·la. Per rebutjar-la (és a dir per afirmar amb un error del 5% que el nivell d'estudis està relacionat amb el color del cotxe) caldria que P fos inferior a 0,05. Si miressim una taula ens diria que P seria 0,05 si khi quadrat fos 9,49. Feu aquesta prova per l'exercici 2 de la pàgina 183 i envieu-me la resposta en un correu.