Circunferencias de Torricelli

Sexa un triángulo acutángulo ACB. Construímos sobre cada lado un triángulo equilátero e debuxamos a circunferencia circunscrita a cada un destes tres. A intersección das tres circunferencias é un único punto chamado punto de Torricelli. Ese punto é, ademais, o que minimiza a suma das distancias aos tres vértices iniciais. Que sucede se o triángulo ABC éobtusángulo?