Equació de la recta

Veurem com canvia la gràfica d'una recta segons els valors que pren el pendent i l'ordenada a l'origen.
- Mou primer només el pendent i observa com canvia la gràfica. Quina diferència observes quan el pendent és positiva quan és negativa? Com és la recta quan el pendent val 0? - Tria un valor per el pendent (diferent de 0). Mou ara només l'ordenada a l'origen. Com va canviant la gràfica? - Si el pendent val 0, com són les gràfiques per als diferents valors de l'ordenada a l'origen? - Busca en tots els casos els punts de tall amb els eixos. Pots comprovar els valors seleccionant "Punts de tall amb els eixos". - Busca la relació entre l'ordenada a l'origen i el punt de tall amb l'eix .