تشابه مثلث ها

:نویسنده
setareh noorbakhsh
موضوع: تشابه هدف: درک شهودی این موضوع که اگر دو مثلث زاویه های متناظر داشته باشند، متشابه هستند. شرح فعالیت: در شکل، دو مثلث دیده می شود. اندازه ی زاویه های هر کدام داخل آنها نوشته شده است...
توسط لغزنده k می توان مثلث آبی رنگ را به اندازه ی دلخواه در آورد. اما در هر حلت زاویه های دو مثلث نظیر به نظیر مساوی باقی می مانند. با توجه به اندازه ی اضلاع که سمت راست شکل نوشته شده است. بررسی کنید آیا نسبت به اضلاع دو مثلث با هم مساوی است؟ با حرکت دادن نقاط رأس مثلث ABC مثلث های دلخواه دیگری ایجاد کنید و موضوع بالا را در مورد آنا نیز بررسی کنید.