Problema 1 PAU setembre 2015 Matemàtiques CCSS. Sèrie 5

Una persona decideix invertir un total de 60.000 €, repartits entre tres entitats d’estalvi diferents: A, B i C. Aquesta persona decideix que la quantitat invertida a l’entitat A sigui la meitat de la quantitat total invertida a les entitats B i C. A més, sabem que l’entitat A li ha assegurat una rendibilitat del 5 %; l’entitat B, una rendibilitat del 10 %, i l’entitat C, una rendibilitat del 2 %. Calculeu les quantitats invertides a cada entitat d’estalvi si sabem que aquest inversor obtindrà uns beneficis totals de 4.200 €.

[2 punts]