مرکز تقارن در چند ضلعی های منتظم

:موضوع
تقارن
بررسی وجود مرکز تقارن در چند ضلعی های منتظم