Үндсэн хувиргалтын матрицууд-н хуулбар

2 хэмжээс хувиргалтын матриц, Шугаман тэгшитгэлийн систем
1. Дөрвөн өнгийн хувиргалтуудаас нэгийг сонгоно. 2. "Өгсөн цэгүүдийн матриц" сонговол цэгүүдийн координатаар үүсэх матриц харагдана. 3. "хувиргалтын матриц", "хувирсан цэгүүдийн матриц", "хувирсан дүрс" тус тус сонгож ажиглаарай. 4. Босоо тэнхлэгийн хувьд тэгш хэмтэй хувиргалт аль нь вэ? 5. Хэвтээ тэнхлэгийн хувьд тэгш хэмтэй хувиргалт аль нь вэ? 6. Координатын эхийн хувьд тэгш хэмтэй хувиргалт аль нь вэ? 7. Төсөөтэй хувиргалт аль нь вэ?