El joc del 24

El joc del 24 és una activitat de càlcul mental que, plantejada amb l'ordinador, obliga a una sintaxi algebraica acurada per a escriure la resposta (en especial pel que fa a l'ús dels parèntsis).
  • Es donen quatre nombre enters de l'1 al 9.
  • Es tracta d'obtenir el 24 com a resultat d'una operació en la qual es facin servir els quatre nombres donats, cadascun una vegada. (S'entén que si hi ha algun nombre repetit, per exemple, 1, 1, 5, 6 caldrà fer servir dos 1, un 5 i un 6)
Cal entrar la resposta al camp de text que així ho indica.
  • Només es poden fer servir les operacions aritmètiques elementals (suma, resta multiplicació i divisió, que cal indicar amb + - * /, respectivament)
  • S'ha de tenir molta cura a no inserir cap espai en blanc en el camp de resposta
Una vegada entrada la resposta s'ha de procedir, amb el botó corresponent, a comprovar-ne la correcció.
  • Quan es fa això es compta un nou intent i es pot accedir a la comprovació de la correcció de la resposta.
  • En el còmput d'encerts només se'n pot comptabilitzar un per cada cas plantejat.