Oduzimanje vektora

1.Odredi razliku zadanih vektora(Napomena: Rješenje upiši bez strelice, primjerice za vektor kojem je početna točka u B, a završna u C upiši BC ):

Odgovori ispod u prazan prostor pod a) b) i c) a)- b)- c)-

2.

Odredi razliku zadanih vektora -=

Provjerite svoj odgovor ovdje

3.

Odredi razliku zadanih vektora -=

Provjerite svoj odgovor ovdje

4.

Odredi razliku zadanih vektora: -=

Provjerite svoj odgovor ovdje

5.

Odredi razliku zadanih vektora: -=

Provjerite svoj odgovor ovdje

6.

Odredi razliku zadanih vektora: -=

Provjerite svoj odgovor ovdje

7.Izračunaj AB- BC grafički i računski. Uputa: Napravi vektor suprotan vektoru BC iz točke B(pronađi vektore gore u alatnoj traki).Uzmi još jedan vektor i nacrtaj ga za rezultat(3. stranicu pravokutnog trokuta).Znamo duljine kateta,koliko je hipotenuza?