چند ضلعی‌ منتظم

:نویسنده
farkhonde matin ara
می‌توانید با تغییر لغزنده‌ تا سی ضلعی منتظم را ببینید و تغییرات اندازه زاویه داخلی آن ها را مشاهده کنید
با افزایش تعداد اضلاع چند ضلعی منتظم، چه تغییراتی در مورد زاویه آن‌ها مشهود است؟