Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Funcions quadràtiques

En el següent applet pots veure diferents funcions quadràtiques lliscant els paràmetres a, b i c. Mitjançant la gràfica podras obtenir diferents propietats de cadascuna d'elles.
Quines diferencies observes en la gràfica si canvies sols el valor de a? Quines diferencies observes en la gràfica si canvies sols el valor de b? Quines diferencies observes en la gràfica si canvies sols el valor de c? Per a quins valors de a s'obtenen màxims i per a quins mínims?