Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

فعالیت ۸

آیا اگر دو زاویه و ضلع غیربین از مثلثی با دو زاویه و ضلع غیربین از مثلثی دیگر، با هم برابر باشند، می‌توان گفت آن دو مثلث با یکدیگر هم‌نهشت‌اند؟ برای پاسخ به این سوال، با ابزار داده شده، مثلثی با مشخصات زیر رسم کن: الف) A=۳۰ ب) B = ۶۰ پ) AC=۷cm همینطور مثلث DEF را با مشخصات داده شده رسم کن. الف) DF=۷cm ب)F=۶۰ پ) E=۳۰
۱- آیا می‌دانی زاویه سوم این مثلث چند درجه است؟ ۲- آیا می‌توانی بدون به‌دست آوردن زاویه سوم این مثلث، آن را رسم کنی؟ ۳- حالا اندازه زاویه سوم را در هر یک از مثلث‌های بالا به‌دست آور و سپس آن دو را رسم کن و ببین آیا دو مثلث ABC و DEF با یکدیگر هم‌نهشت‌اند؟ ۴- آیا اگر اندازه دو زاویه و ضلع غیربین از مثلثی با اندازه دو زاویه و ضلع غیربین از مثلثی دیگر، با هم برابر باشند، می‌توان گفت آن دو مثلث با یکدیگر هم‌نهشت‌اند؟