Zadatak 2

Zajedničke unutarnje tangente dviju kružnica k1(S1,r1) i k2(S2,r2) sijeku se u točki A, a njihove se zajedničke vanjske tangente sijeku u točki B. Ako je r1=8 cm, a r2=3 cm, te , kolika je udaljenost   ?
Image

Prema Talesovom teoremu o proporcionalnosti možemo zapisati: , odnosno dobivamo , pa tako vrijedi .
Image
Promotrimo sada trokute i . Oni su također slični, pa možemo zapisati: time dobivamo da je , te odakle dobivamo